MASZESZ

A TUDÁS BIRTOKÁBAN! - Országos VÍZÉRTÉK és Digitális Vízgazdálkodási Konferencia

A szakma, a szakigazgatás és ma már a társadalom és a kormányzat is tudja, hogy „A fenntartható vízgazdálkodás területén ma már nem elvi döntéseket kell meghoznunk, feladatunk az, hogy a közös cél eléréséhez szükséges lépésekről, a végrehajtás módjáról, időtávjáról, a finanszírozás feltételeiről beszéljünk - mondta Áder János köztársasági elnök december 2-án a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz), és partnerei a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az EXIM társszervezői közreműködésével megtartott Országos Vízérték és Digitális Vízgazdálkodás konferenciáján.

 

Köztársasági Elnök úr fővédnökségével és köszöntő előadásával a MaSzeSz 2020. december 2-3-án széleskörű szakmai és társadalmi részvétellel megrendezett országos konferenciája a települési viziközmű szolgáltatás alapját képező vízkészlet, a tisztítást és szállítást szolgáló infrastruktúra, valamint annak működtetését biztosító humántőke értékének fenntartására és fejlesztésére fókuszált.

 

Az országos konferencia központjában a fenntartható víziközmű szolgáltatás valódi értéke, a tudásalapú gazdálkodás, a kis- és nagytelepüléseken jelentkező költségek nagymértékű különbségének csökkentése, a vízszolgáltatás értékének, társadalmi elismertségének növelése, a hazai vízipar nemzetközi értéke, a települési vízgazdálkodás digitális adat és információ vezérelt alapokra helyezése, és a jövő szakemberei álltak.

 

A köztársasági elnök bevezető előadásában annak megvitatására kérte a konferencia résztvevőit, hogy milyen döntésekre lenne szükség ahhoz, hogy Magyarországon felgyorsuljon az integrált vízkészlet-gazdálkodás; mit kell tenni annak érdekében, hogy a tornyosuló infrastruktúra rekonstrukciók ütemezetten és költséghatékonyan valósulhassanak meg és a vízközművek nagyobb energia és vállalati hatékonysággal, a jó gyakorlatok megosztásával működjenek. A szakértői fórumok és panelbeszélgetések a fenntartható víziközmű szolgáltatás részletes elemzésében erre kerestek és adtak választ.

 

A vízszolgáltatás értéke szakértői panelbeszélgetésben az UNESCO-IHP Kormányközi Tanácsának elnökhelyettese (jelenleg az NKE tanszékvezetője) és a Köztársasági Elnöki Hivatal Fenntarthatósági igazgatója (korábban Magyarország ENSZ nagykövete) a nemzetközi vízválság kereteibe illesztette a hazánkban jelentkező, mind a vízkészletek mennyiségi és minőségi állapotát, mind pedig az annak védelmét és az azzal való gazdálkodást szolgáló infrastruktúrát érintő problémákat és feladatokat és megoldási javaslataikat. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára video üzenetében megerősítette, hogy a víziközmű szolgáltatást a kormányzat és szakigazgatás stratégiai jelentőséggel kezeli, és elmondta, hogy az ITM már egy éve dolgozik az ágazat megújítását átfogó stratégián, amelynek elsődlegesen célja az aktuális beruházási igények rögzítése mellett a  víziközmű szektor rendszerszintű problémáinak az áttekintése, az arra adható válaszok bemutatása, és az azonnali intézkedést igénylő kérdések kezelése.  A MaSzeSz elnöke (az Európai Vízügyi Szövetség korábbi elnöke) a hazánkban lefolytatott közmű állapot felmérésekre, vagyonértékelésekre, továbbá hazai és nemzetközi, társadalmi és szociológiai kutatásokra alapozott eredmények ismeretében mutatta be a pótlási szükségletek volumenét, azok időbeni eloszlását és azok szolgáltatási díjakban való meg(nem)térülését. Annak tükrében, hogy rendelkezésre álló adatok alapján a jelenlegi szolgáltatási díjbevételek az 50 éves időtávon jelentkező pótlási szükségletek éves átlagos értékét sem fedezik, ráadásul ezek főképpen az elöregedett vízellátó hálózatok esetén rövidtávon, és különösen a települések kétharmadát kitevő kistelepüléseken koncentráltan és magas kiugró (az átlagértékek 10-40 szeresét kitevő) értékekkel jelentkeznek, megállapította, hogy az infrastruktúra fejlesztését átfogó, integrált vagyon- és díjgazdálkodási keretek között kell tervezni és a társadalom széleskörű szolidaritására alapozva lehet megvalósítani.

 

Vizertek konferencia 3

 

A fejlesztési és árhatósági kérdésekben illetékes minisztérium (ITM, helyettes államtitkári), a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH alelnöki), az önkormányzati és állami tulajdonú közműszolgáltatók, és azok szövetségének (MAVÍZ, elnöki, NV ZRT., vezérigazgatói), valamint a települések túlnyomó részén az ellátásért felelős önkormányzatok (TÖOSz, elnöki) vezetői részvételével zajlott ágazati panelbeszélgetésben megállapítást nyert, hogy a szolgáltatás (azon belül az infrastruktúra és humántőke) hosszú távú fenn- és megtarthatósága a jelenlegi vagyon és díjgazdálkodási keretek között nem biztosítható. A szükséges szakmai tudás, együttműködési készség rendelkezésre áll, és fogyasztók által is érzékelt gondok megoldására a társadalmi igény erős. A költségmegtérülés és megfizethetőség egyidejű megvalósításához szükséges társadalmi szerepvállalási, a horizontális és vertikális szolidaritási készség, az integrált díj- és vagyongazdálkodásra való nyitottság rendelkezésre áll. Az ágazati stratégiát illetően megerősítést nyert, hogy az ITM által kormány elé terjesztett stratégiát a kormány elfogadta. Annak tartalmával kapcsolatban a szakmai szervezetek annyi tájékoztatást kaptak, hogy az általuk előzetesen eljuttatott javaslatokat beépítették abba, és a közeljövőben annak egyes elemeivel meg is ismerkedhetnek. A tárgyban halmozottan érintett (tulajdonos, ellátásért felelős, és helyi társadalmi kapcsolatot megtestesítő) önkormányzatok képviselete nehezményezte, hogy a stratégiai előkészítésében való részvételre és annak elfogadását követő betekintésre eddig nem volt lehetőségük. A frissen megalakult a Nemzeti Vízművek Zrt. Vezérigazgatója megerősítette, hogy az újonnan megalakított vállalat az állami tulajdonú víziközmű-szolgáltatók, illetve víziközmű-rendszerek felett gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a víziközmű vállalatok és a szolgáltatás hatékonyság javítása érdekében. A Nemzeti Vízművek Zrt. társasági szinten kezdeményező és koordináló szerepet tölt be a kutatás-fejlesztési és az innovatív műszaki-gazdasági projektekben, hozzájárulva ezzel az ellátásbiztonság növeléséhez és a közszolgáltatás zökkenőmentes ellátásához.

 

A MaSzeSz vízérték társadalmi felmérés eredményeit és szemléletformáló programját bemutató panelbeszélgetésben megerősítést nyert, hogy a társadalmi szerepvállalási, a horizontális és vertikális szolidaritási készség, az integrált díj- és vagyongazdálkodásra való nyitottság rendelkezésre áll. A víz-érték tudat megteremtéséhez, a „víz legtágabb értelemben vett értékének el- és felismeréséhez”, a társadalomban meglévő és az 5.000 fős felmérésben 90% feletti igényként megjelenő tudásvágyának transzparens adatokon alapuló kielégítésére van szükség. A résztvevők együttesen hangsúlyozták, hogy a felmérésekre alapozott és szakértők bevonásával kialakított ágazati kommunikációs stratégia akkor tud igazán hatékony lenni, amennyiben az a helyi sajátosságokat integrálva, de országosan összehangolt üzenetekkel teremti meg a változásokhoz szükséges közös akaratot. Biztosítani kell a láthatatlan infrastruktúra és szolgáltatás láttatását, hiszen sem a mostani, sem a jövő generáció számára nem mindegy, hogy milyen (víz)forrás és vízvezetékrendszer van a csap mögött.

 

Vizertek konferencia Vizertek konferencia 2 

 

 

A hazai vízipar nemzetközi értékére fókuszáló szekcióban a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az EXIM, a Hungarian Water Partnership, a CED és a GGGI részvételével bemutatásra kerültek azon támogatási területek, finanszírozási források, melyek az exportképes hazai vízipar külföldi piacra lépését segítik. Emellett a Hungarian Water Partnership (HWP) referenciáin, eredményein és a széleskörű és aktív nemzetközi szakmai szerepvállalásán keresztül képet kaptak a résztvevők a magyar vízgazdálkodás versenyképességének nemzetközi piacokon történő erősítéséről. A Panel keretében a résztvevők egybehangzóan méltatták a gazdaság, a tudomány, a szakképzés és a kormányzati exportpolitika (Vízdiplomácia) összehangolt munkáját.

 

A konferencia második napja a digitális vízgazdálkodás és a szakmai utánpótlás, fejlesztés jegyében zajlott.

 

A Digitális integrált vízgazdálkodás szakértői fórum és a MaSzeSz keretei között frissen megalakult Digitális Vízipari Platform panelbeszélgetésének résztvevői egybehangzóan hangsúlyozták, hogy a települési vízgazdálkodás digitális adat- és információ vezérelt alapokra helyezése nélkül nincs esélyünk a mind a klímaváltozás, mind pedig a társadalom által támasztott, egyre növekvő elvárásoknak és kihívásoknak megfelelni.

Az ellátórendszerek digitalizált statikus alapadataira épülő dinamikus méréssel, monitorozással, adatátvitellel, adatfeltöltéssel, elemzéssel és magas szintű integrált szakértő értékeléssel javítható mind az üzemeltetés, mind pedig a fejlesztő beruházások költséghatékonyága.

 

A MaSzeSz Junior Tagozata (JurTa) a „Vízre tesszük a jövőt!”  mottója keretében tekintette át a szakmai humánerőforrás utánpótlás jelenét, jövőjét, a MASZESZ, és az általa életre hívott junior tagozat, és partnereik, támogatóik utánpótlás fejlesztési tevékenységét.

 

A szakma friss és „régebb óta” fiatal képviselői, és a témában jelentős szerepet vállaló Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány képviselője egybehangzóan erősítették meg, hogy a szakmának van egy generációkon átívelő bázisa és a fiatal nemzedéket megszólító, a vizes szakma és munka iránti nyitottságot teremtő ereje. A vizes terület sokféle szegmenséből jelenlévők méltatták azt a lendületet, amit a fiatalok hoznak a szakmai vérkeringésbe, illetve annak jelentőségét, ahogy a JurTa a fiatal vizes szakembereket összefogó, tudás és kapcsolatfejlesztő szakmai közösségként szolgálja az ágazatot.

 

A konferencia végén került átadásra a Szövetség elismerése a Dr. Benedek Pál Díj. A MaSzeSz elnöksége Dr. Major Veronikát, tüntette ki, aki Dr. Benedek Pál szellemi örökségét folytatva bizonyította elkötelezettségét a vízügyi ágazat szakmai színvonalának emelésére.

 

Bendek Pal díj atadas 2020 Bendek Pal díj atadas 2 2020

 

Kovács Károly, MaSzeSz elnök zárszavában kifejtette, hogy a Köztársasági Elnök Úr konferencia elején megfogalmazott kérdéseire a panelbeszélgetések, szekciók válaszokat adtak. A két nap során megosztott tudást, a megfogalmazott szakmai üzeneteteket a Szövetség a fenntartható vízgazdálkodás motorjaként viszi tovább a jövőben is.

 

A konferencia visszanézhető a MaSzeSz YouTube csatornáján.

 

 

A Konferencia Társszervezői:

 

MaSzeSz logo Desktop3 Grafika

 

A Konferencia KIEMELT támogatói:

 

HWP logo Desktop4 támogatói logók6

 

 

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2020.évi működésünk támogatói